Alimenty Białystok – Kancelaria Adwokacka

Obowiązek alimentacyjny zdefiniowany jest w art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i stanowi obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Wobec powyższego świadczenie alimentacyjne może przybrać postać świadczenia materialnego – pieniężnego, rzeczowego, ale również świadczenia niematerialnego tj. osobistej opieki nad uprawnionym.

W praktyce, kiedy treść oraz zakres obowiązku alimentacyjnego ustalana jest wyrokiem sądu, przybiera ona formę świadczenia pieniężnego.

alimenty białystok

Komu przysługują alimenty?

Choć w praktyce o alimenty najczęściej występuje się wobec rodziców i  byłych współmałżonków, to zakres osób, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny jest znacznie szerszy.

Co do zasady, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Krewnymi w linii prostej są osoby, które od siebie pochodzą, tj. dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki itd.

Krewnymi w linii prostej nie są natomiast osoby posiadające wspólnego przodka, ale nie pochodzące od siebie tj. rodzeństwo, wujostwo, stryjostwo itd. – wówczas mowa o krewnych w linii bocznej.

Od kogo można dochodzić alimentów?

Fakt, że zakres osób zobowiązanych do świadczenia alimentów jest bardzo szeroki, nie oznacza, że uprawniony ma dowolność w wyborze osoby, od której może domagać się alimentów.

Istnieje szereg zasad, które determinują kolejność w jakiej poszczególne osoby są obciążone obowiązkiem świadczeń alimentacyjnych.

W pierwszej kolejności obowiązek płacenia alimentów spoczywa na zstępnych tj. krewnych w linii prostej, którzy pochodzą od uprawnionego (dzieci, wnuki, prawnuki).

W dalszej kolejność zobowiązani są wstępni, tj. krewni w linii prostej, od których pochodzi uprawniony (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

Należy pamiętać, że bliżsi krewni są zobowiązani przed dalszymi krewnymi (np. dzieci przed wnukami, rodzice przed dziadkami). Rodzeństwo uprawnionego obciążone jest obowiązkiem alimentacyjnym w dalszej kolejności niż wstępni.

Na osobie obciążonej w dalszej kolejności spoczywa obowiązek alimentacyjny w trzech przypadkach:

  1. gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np. uprawniony nie ma dzieci);

  2. gdy osoba zobowiązana w bliższej kolejności nie jest w stanie świadczyć alimentów;

  3. gdy uzyskanie alimentów od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Alimenty (np. na potrzeby dziecka) obciążają również byłych współmałżonków, co jest przedmiotem wpisu na blogu, do którego zapraszam.

Kiedy można dochodzić alimentów?

Co do zasady alimenty przysługują osobie, która znajduje się w niedostatku.

Z niedostatkiem mamy do czynienia wówczas, gdy osoba uprawniona nie może w pełni własnymi siłami z własnych środków zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb – tzn. nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zobowiązania rodziców względem dzieci. Wówczas kluczową rolę odgrywa możliwość samodzielnego utrzymania się przez dziecko.

Gdy uprawniony nie ma takiej możliwości, jak również dochody z jego majątku nie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania, obowiązek zobowiązań alimentacyjnych spoczywa na jego rodzicach.

Kiedy można uchylić się od alimentów?

Istnienie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci nie ustaje wraz z osiągnięciem przez uprawnionych pełnoletności.

Nie ma przeszkód, aby rodzice świadczyli alimenty na rzecz pełnoletniego dziecka. Należy jednak pamiętać, że po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności istnieje możliwość uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych jeśli wiążą się one z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców lub gdy dziecko nie dokłada starań w kierunku usamodzielnienia się.

Rodzeństwo również może uchylić się od świadczenia alimentacyjnego, jeżeli wiąże się ono z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego najbliższej rodziny.

Kiedy można skorzystać z funduszu alimentacyjnego?

Alimenty można również uzyskać z funduszu alimentacyjnego, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Wówczas można uzyskać świadczenie w wysokości maksymalnie 500 zł miesięcznie.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów najczęściej zależy od dwóch czynników:

  1. Udowodnionych potrzeb osoby uprawnionej do otrzymania alimentów

  2. Możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

Czy możliwa jest zmiana wysokości alimentów?

Podwyższenie alimentów jest możliwe o ile możliwości finansowe osoby zobowiązanej do obowiązku alimentacyjnego uległy poprawie. Sąd może przyznać podwyższenie alimentów również w chwili udowodnienia, że zwiększyły się wydatki osoby uprawnionej do alimentów (np. spowodowanych przez chorobę).

Tak samo, możliwe jest również wystąpienie o obniżenie alimentów.

Co jeśli osoba nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego?

Czasami dochodzi do sytuacji kiedy dana osoba nie wywiązuje się z obowiązku płacenia alimentów. W takim momencie możliwą opcją osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów jest postępowanie egzekucyjne.

Zakończenie obowiązku alimentacyjnego

W przypadku zmiany sytuacji osoby zobowiązanej (np. przez rodzica) do płacenia alimentów lub uprawnionej osoby do otrzymywania alimentów (np. zawarcie związku małżeńskiego, podjęcie pracy lub zakończenie edukacji), każda ze stron może wystąpić do sądu o zakończenie dalszego świadczenia alimentów.

Alimenty adwokat Białystok

Powództwo o alimenty może być złożone do sądu zamieszkania pozwanego lub do sądu zamieszkania uprawnionego – według wyboru powoda. Właściwy rzeczowo w tego rodzaju sprawach jest sad rejonowy.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Fidura zajmuje się prowadzeniem spraw o alimenty w obrębie właściwości m.in. Sądu Rejonowego w Białymstoku, Sądu Rejonowego w Sokółce, Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zaprasza do współpracy.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Fidura

ul. Lipowa 32 lok. 314
15-427 Białystok

+48 664 183 844
mariuszfidura@o2.pl