Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne stanowi szczególny dział prawa cywilnego, którego przedmiotem są w głównej mierze relacje między krewnymi oraz małżonkami. Przepisy te regulują powstanie i ustanie małżeństwa oraz prawa i obowiązki małżonków. Również sprawy związane z małżeńskimi ustrojami majątkowymi zaliczane są do prawa rodzinnego. Omawiany dział obejmuje również sprawy dotyczące pochodzenia dziecka, tj. m.in. uznanie oraz zaprzeczenie ojcostwa. W przedmiocie relacji rodziców z dziećmi, prawo rodzinne reguluje władzę rodzicielską oraz kontakty z dzieckiem. Choć sprawy rodzinne w głównej mierze dotyczą relacji między krewnymi oraz małżonkami, to są pewne wyjątki – sprawy dotyczące przysposobienia, opieki i kurateli.

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zajmuje się prowadzeniem spraw rodzinnych.