Prawo pracy

 

Relacje między pracodawcą a pracownikiem oparte są na zasadzie podporządkowania, gdzie kierowniczą rolę pełni pracodawca. Z tego też względu szczególnie istotna jest ochrona praw pracowników przed nadużyciami ze strony pracodawcy. Prawo pracy obejmuje m.in. zasady nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia, oraz obowiązków pracodawcy i pracownika. Należy jednocześnie zaznaczyć, że omawiana dziedzina prawa chroni również interesy pracodawcy. O ile ogólne zasady prawa pracy zawarte są w Kodeksie pracy, to niektóre zawody charakteryzują się odrębnymi, szczególnymi przepisami, zawartymi w tzw. pragmatykach pracowniczych, np. Karta nauczyciela.

 

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy.