Rozwód Białystok – Kancelaria Adwokacka

Pozew o rozwód jest inaczej dokumentem składanym do sądu po podjęciu decyzji o przerwaniu związku małżeńskiego. W wyroku rozwodowym zapadają istotne rozstrzygnięcia, które mogą mieć kluczowe znaczenia dla dalszego funkcjonowania byłych małżonków.

Rozstrzyga się w nim nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, ale również o winie rozkładu pożycia, co może rzutować na zagadnienie obowiązku alimentacyjnego, o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach, alimentach na rzecz dzieci, o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, a niekiedy dochodzi także do podziału majątku.

rozwód białystok

Kiedy można domagać się rozwodu – przesłanki rozwodu

Do pozwu rozwodowego może dojść z orzekaniem lub bez orzekania o winie.

Rozwodu można domagać się wówczas, jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Na pożycie małżeńskie składają się trzy więzi – gospodarcza, duchowa i fizyczna.

Więź gospodarcza oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne ponoszenie ciężarów i wydatków rodzinnych, prowadzenie wspólnych finansów.

Więź duchową stanowi wzajemna lojalność małżonków, zaangażowanie emocjonalne w związek, wola pozostawania w związku.

Więź fizyczną stanowi obcowanie płciowe małżonków.

Rozpoznanie i ocena stanu więzi łączących małżonków jest bardzo istotna przy ocenie rozkładu pożycia małżeńskiego, bowiem rozkład zupełny następuje wówczas, gdy ustają wszystkie z opisanych wyżej więzi, zaś trwałość rozkładu oznacza, że odbudowa więzi jest niemożliwa.

W związku z tym w sprawie rozwodowej w pierwszej kolejności sąd bada, czy więzi gospodarcza, duchowa i fizyczna istnieją oraz czy możliwa jest ich odbudowa w przyszłości.

Jednak nastąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego nie zawsze jest wystarczające do tego, aby orzec rozwód.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, to orzeczenie rozwodu nie jest możliwe o ile pozostaje ono w sprzeczności z ich dobrem.

Również w sytuacji, kiedy rozwód pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego jego orzeczenie jest niemożliwe, nawet jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

 Orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego oprócz znaczenia emocjonalnego dla stron, ma również istotne znaczenie prawne.

Przyjmuje się, że małżonek, który został uznany za winnego rozkładu pożycia jest stroną przegrywającą sprawę i w związku z tym ponosi koszty postępowania, w tym koszty opłaty od pozwu oraz wynagrodzenia adwokata strony przeciwnej.

Oprócz rozstrzygnięcia o kosztach, kwestia winy ma również istotne znaczenie w zakresie alimentów. Zagadnienie to zostało szerzej opisane na blogu, na który zapraszam.

Ponadto rozstrzygnięcie o winie jest kluczowe przy ustalaniu przesłanek rozwodowych, bowiem jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, możliwość orzeczenia rozwodu uzależniona jest od wyrażenia zgody drugiego małżonka.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy odmowa wyrażenia zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, orzeczenie rozwodu jest możliwe nawet wówczas, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny.

Rozwód a małoletnie dzieci

Jak wskazano we wstępie, przedmiotem orzeczenia rozwodowego jest nie tylko rozwiązanie małżeństwa stron.

W tego rodzaju sprawie sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach ze wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Sąd decyduje które z rodziców ma opiekować się dzieckiem oraz w jakim wymiarze i formie drugie z rodziców wykonywać będzie kontakty z dzieckiem.

Ponadto w wyroku rozwodowym rozstrzygana jest kwestia alimentów na dziecko.

Porozumienie małżonków

Szereg zagadnień obejmujących wyrok rozwodowy może zostać ustalona w drodze porozumienia między małżonkami.

Strony mogą wnosić o to, aby sąd nie rozstrzygał o winie co wywołuje skutki takie, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Strony mogą sporządzić pisemne porozumienie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, które sąd uwzględnia o ile tylko nie stoi ono w sprzeczności z dobrem dziecka.

Małżonkowie mogą również zgodnie wnosić o to, aby sąd zaniechał rozstrzygania o kontaktach.

Kwestie majątkowe w wyroku rozwodowym

Rozwiązanie małżeństwa rodzi również konieczność rozstrzygnięcia kwestii majątkowych między stronami.

Jeżeli podział majątku wspólnego małżonków w danej sprawie stanowi zagadnienie zawiłe i czasochłonne, to powinno zostać rozstrzygnięte w oddzielnym postępowaniu.

W pozostałych przypadkach, gdy podział majątku nie spowoduje przedłużenia postępowania rozwodowego, sąd orzeka o podziale majątku w wyroku rozwodowym.

Nierzadko zdarza się, że na moment rozwodu małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie. Wówczas konieczne jest rozstrzygnięcie o sposobie korzystania z takiego mieszkania w wyroku rozwodowym.

Na zgodny wniosek stron, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o podziale wspólnego mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków.

Rozwód Białystok – Sprawy rozwodowe w Białymstoku

Sprawa o rozwód rozstrzygana jest przez sąd, w którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali o ile przynajmniej jedna ze stron tam mieszka.

Jeżeli takiego miejsca nie da się ustalić, właściwy jest sad miejsca zamieszkania pozwanego, a jeśli i ta podstawa nie istnieje – w miejscu zamieszkania powoda. Sprawy o rozwód rozstrzygane są przez sąd okręgowy.

Jeśli do sprawy rozwodowej ma dojść w mieście Białystok – Adwokat z tego miasta może poprowadzić Twoją sprawę.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Fidura (Adwokat Białystok) zajmuje się prowadzeniem rozwodów dla których właściwy jest Sąd Okręgowy w Białymstoku, który swoim okręgiem obejmuje nie tylko Białystok i okoliczne miejscowości, ale również Bielsk Podlaski i Sokółkę.

Kompleksowa obsługa spraw rozwodowych w Białymstoku

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Fidura

ul. Lipowa 32 lok. 314
15-427 Białystok

+48 664 183 844
mariuszfidura@o2.pl