Sprawy administracyjne

Prawo administracyjne przewiduje szereg narzędzi, które mają chronić obywatela przed nieprawidłowym wykonywaniem swoich obowiązków przez organy administracji publicznej. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć prawo do odwołania od decyzji administracyjnej, w wyniku którego sprawa jest rozpoznawana przez organ administracji publicznej wyższego stopnia. Jednak wydanie niekorzystnego rozstrzygnięcia przez ten organ nie zamyka drogi strony do dochodzenia swoich praw. Stronie przysługuje bowiem skarga na decyzję administracyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co więcej, od orzeczenia wydanego przez WSA, stronie w określonych przypadkach przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa administracyjnego.